เดือนธันวาคม

สัญญาที่ 1

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 10 เดือน) สรุปได้ดังนี้

 

สัญญาที่ 3

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 3 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนธันวาคม  2565 (ต่อสัญญา 9 เดือน ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 (51 เดือน)) สรุปได้ดังนี้

 

สัญญาที่ 4

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน จิระ สัญญาที่ 4 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ประจำเดือนธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 75,430