เดือนเมษายน 2565

สัญญาที่ 1

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนเมษายน 2565

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

สัญญาที่ 3

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนเมษายน 2565

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

Visitors: 75,437