เดือนพฤษภาคม 2564

สัญญาที่ 1

 ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีดังนี้

 

 

สัญญาที่ 3

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนพฤษภาคม 2564 มีดังนี้

Visitors: 63,418