เดือนมีนาคม 2564

สัญญาที่ 1

 ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนมีนาคม 2564 มีดังนี้

 

สัญญาที่ 3

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนมีนาคม 2564 มีดังนี้

 

Visitors: 63,419