เดือนกันยายน 2564

สัญญาที่ 1

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนกันยายน 2564

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

 

สัญญาที่ 3

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนกันยายน 2564

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

Visitors: 66,400