เดือนสิงหาคม 2564

สัญญาที่ 1

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

Visitors: 63,420