เดือนพฤษภาคม 2564

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

 

สัญญาที่ 3

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

 

Visitors: 75,430