เดือนมีนาคม 2565

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2565

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนมรีนาคม 2565

สัญญาที่ 1 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

Visitors: 75,431