กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2562

สัญญาที่ 1

 

ในเดือนมิถุนายน 2562 มีกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ของสัญญาที่ 1 : การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ดังนี้

 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 ของสัญญาที่ 1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 6/2562 (ครั้งที่ 17) 

โดยมีผู้แทนจากการถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 (ITD) และผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-RT) เข้าร่วมประชุม ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

 

- วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-20.00 น. ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 1 : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคม SML ประจำหมู่บ้านบันไดม้า หมู่ 4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่อุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ ที่ กม.169+750 โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 คุณจำนงค์ นาชัยเพชร และสมาชิกสภา อบต.ปากช่อง หมู่ที่ 4 คุณอุทัย คงเพ็ชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้นำชุม และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

 

- วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมทางรถไฟลาว กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD ได้นำชมงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ยกระดับ (Elevated Railway) บริเวณสถานีมวกเหล็กใหม่ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้ 

 

สัญญาที่ 3

 

ในเดือนมิถุนายน 2562 มีกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ของสัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ดังนี้

 

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีการประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 ของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ครั้งที่ 6/2562 (ครั้งที่ 12)

โดยมีผู้แทนจากการถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 (ITD) และผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-RT) เข้าร่วมประชุม ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

 

- วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 34 คน ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม (นบก.คค.) รุ่นที่ 14" ที่เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD และ ITD-RT ได้นำชมงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 หินลับ และอุโมงค์ Adit ผาเสด็จ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้ 

 

สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3

 

- วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ตึกพัสดุ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ครั้งที่ 6/2562 ของทั้ง 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร สัญญาที่ 1 (งวดงานที่ 16) และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ (งวดงานที่ 11)

Visitors: 74,498