กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2562

สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3

 

- ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษา AMWW โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ครั้งที่ 4/2562 สัญญาที่ 1 (งวดงานที่ 14) และสัญญาที่ 3 (งวดงานที่ 9) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ตึกพัสดุ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย
  
 
- ประชุมประจำเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเดือนเมษายน 2562 ได้แก่ สัญญาที่ 1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 5/2562 (ครั้งที่ 16) และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ครั้งที่ 5/2562 (ครั้งที่ 11) ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการรถไฟฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนจากการถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 (ITD) และผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 (ITD-RT) เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
- เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-14.00 น. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร นำโดยคุณวรรณนพ ไพศาลพงศ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 17 คน ที่มาศึกษาดูงานก่อสร้างรถไฟทางคู่

โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD-RT ได้นำชมจุดก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 (อุโมงค์ Adit ผาเสด็จ) และทางรถไฟทางคู่ยกระดับ (Elevated Railway)

 

- เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ มีโอกาสให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 85 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการก่อสร้างโครงการ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD และ ITD-RT ได้นำชมงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ยกระดับ (Elevated Railway) บริเวณสถานีมวกเหล็กใหม่ และงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่ 1 บริเวณบ้านหินลับ 

 
- วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 เทศบาลเมืองปากช่อง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 1 (ITD) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขผลกระทบด้านการเดินทางจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง
 
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (นายวิเชียร จันทรโณทัย) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอำเภอปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้นำชุมชนทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง ผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

 

- วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ให้การต้อนรับคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ตามหลักสูตรเทคนิคการก่อสร้างทางรถไฟและการควบคุมคุณภาพ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยงานฝึกอบรมด้านการช่างโยธา กองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD และ ITD-RT ได้นำชมงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 หินลับ อุโมงค์ Adit ผาเสด็จ งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ยกระดับบริเวณสถานีมวกเหล็กใหม่ และการก่อสร้างสถานีปางอโศก โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

 

- วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ให้การต้อนรับคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (กลุ่มที่ 1) ตามหลักสูตรศึกษาและดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟสายสีแดง ฝ่ายการช่างโยธา ตามแผนการอบรมและโครงการพัฒนาบุคคล ของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายการช่างโยธา ซึ่งจัดโดยกองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD-RT ได้นำชมงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 หินลับ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

 

- วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี คุณจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ครั้งที่ 5/2562 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร

 

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ

 

- วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ให้การต้อนรับคณะพนักงานและเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (กลุ่มที่ 2) ตามหลักสูตรศึกษาและดูงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟสายสีแดง ฝ่ายการช่างโยธา ตามแผนการอบรมและโครงการพัฒนาบุคคล ของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายการช่างโยธา ซึ่งจัดโดยกองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD-RT ได้นำชมงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 หินลับ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ตึกพัสดุ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานบริการที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ครั้งที่ 5/2562 ได้แก่ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (งวดงานที่ 15) และสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ (งวดงานที่ 10)

 

Visitors: 74,033