การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนมีนาคม 2562

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2562

สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2562

สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

Visitors: 63,419