งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สัญญาที่ 1

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

 

- กิจกรรม Toolbox Talk

 

- การอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานก่อนเริ่มงาน

 

- อบรมและแจกคู่มือความปลอดภัยฯ ให้กับพนักงาน

 

- การตรวจสอบการติดตั้ง Tower Crane

 

- การตรวจสอบการติดตั้ง Launching Truss

 

-  ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และถังดับเพลิง

 

- กิจกรรม Safety Patrol ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- ประชุมความปลอดภัย ประจำสัปดาห์ ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- การจัดป้ายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆ

 

- การจัดพนักงานให้สัญญาณเครื่องจักร

 

- อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น (4 ผู้)

 

- สุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงาน และผู้รับเหมา

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย

 

  • การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างด้านการปฏิบัติงาน

 

- ร่วมประชุมและตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญา 3

 

ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

 

ด้านการปฏิบัติงาน  ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ติดป้ายเตือน ป้ายระวังอันตรายต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

 

- ตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั่นจั่น และเรือปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั่นจั่น

 

- เอกสารรายงานทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั่นจั่น และเรือปั้นจั่น (ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั่นจั่น

 

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน

 

ด้านการปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

 

ด้านการปฏิบัติงาน ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่การทำงาน 

 

  • การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

ด้านการปฏิบัติงาน การตรวจวัดอากาศและก๊าซพิษในอุโมงค์

 

ด้านการปฏิบัติงาน การตรวจวัดฝุ่นในอุโมงค์

Visitors: 66,398