กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สัญญาที่ 1

 

- วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 น. ณ ศาลา วัดบันไดม้า กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD ได้ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ อุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ ที่ กม.169+750 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพือนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ บริเวณงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางรถไฟใกล้กับสถานีรถไฟบันไดม้า

 

- วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการประชุมประจำเดือนของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 13 (2/2562) ในเวลา 09:00-10:30 น. โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สถานีรถไฟมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี 

 

- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30-12:30 น. ที่ปรึกษา AMWW ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง ชั้น 3 เพื่อชี้แจงข้อซักถามกรณีการเพิ่มทางลอดหรืออุโมงค์และช่องทางเดินรถเป็น 3 ช่องทาง และเพิ่มทางจักรยานยนต์และทางคนเดินสัญจร

 

จากนั้นช่วงบ่าย ที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้าง ITD ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศเมืองปากช่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้อำนวยการเดินรถภาคอีสาน นายสถานีปากช่อง นายตรวจทาง และสารวัตรงานเดินรถแขวงแก่งคอย) เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน

 

สัญญาที่ 3

 

- วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD-RT ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr.Kenji Hamamoto, Director for Office Development, International Policy and Project Division, Railway Bureau กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) พร้อมคณะ ศึกษาดูงานนก่อสร้างอุโมงค์รถไฟและทางรถไฟยกระดับ

 

- วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการประชุมประจำเดือนของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ ครั้งที่ 8 (2/2562) ในเวลา 10:30-12:00 น. โดยมีผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD-RT เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ สถานีรถไฟมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี  

 

- เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รวค.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางมาเยี่ยมชมงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่บริเวณผาเสด็จ 

Visitors: 63,418