กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2562

สัญญาที่ 1

 

- ประชุมประจำเดือนของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ครั้งที่ 12 (1/2562) ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9:00-10:30 น. ณ ห้องประชุม

สำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย คุณณฐพนธ์ สุขวิญญา ศอค. เป็นประธานการประชุม

 

- จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW คุณสบโชค ศรีสาคร (รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนิยริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด) พร้อมด้วยคุณไพบูลย์ โชคไพรสิน ผู้จัดการโครงการ และผู้แทนผุ้รับจ้าง ITD ร่วมพิธีด้วยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

 

- จัดฝึกอบรม เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น แนวทางการเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562             

เวลา 8.30-12.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

 

- ประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 31 คน

 

เข้าพบคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อหารือรายละเอียดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการเมื่อ         

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

 

ประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น.                   

ณ วัดท่ามะนาว โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองสาหร่าย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 117 คน

 

เข้าพบคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก เพื่อหารือรายละเอียดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

24 มกราคม 2562 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

 

- ประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ

บริหารส่วนตำบลจันทึก โดยมีผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ประธานและ

สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 29 คน

 

- ประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน       

โครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้าง ITD ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน 84 คน 

 

Visitors: 75,430