ความก้าวหน้าโครงการ เดือนมกราคม 2562

สัญญาที่ 1

 

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร 

ประจำเดือนมกราคม 2562 สรุปได้ดังนี้

สัญญาที่ 3

 

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 อุโมงค์รถไฟ                   

ประจำเดือนมกราคม 2562 สรุปได้ดังนี้

Visitors: 74,034