การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2561 สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีดังนี้

 

 

สัญญาที่ 3

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2561 สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ มีดังนี้

 

Visitors: 63,418