การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2561

สัญญาที่ 1

 

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สัญญาที่ 1 (ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร) มีดังนี้

 

 

สัญญาที่ 3

ผลการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเดือนพฤศจิกายน 2561 สัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์รถไฟ) มีดังนี้

Visitors: 63,419