กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2561

สัญญาที่ 1

 

- วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ประชุมประจำเดือนของสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (ครั้งที่ 10/2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

- วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลตำบลสีมามงคล ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะที่ปรึกษา AMWW ได้มีโอกาสเข้าพบท่านนายกเทศมนตรี (คุณวิโรจน์ ศรีสังข์) พร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรี (คุณพัชรี ศรีสังข์) และปลัดเทศบาล (ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต สำเนียงใหม่) เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง กม.152+000-กม.168+000 พื้นที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

- วันอังคารที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก...ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 1 (ITD) ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง กม.152+000-กม.168+000 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลกลางดง (คุณวิโรจน์ ศรีสังข์) เป็นประธานการประชุม และได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกลางดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 300 คน

 

- วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ปรึกษาโครงการ AMWW และผู้รับจ้าง ITD พร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และกำนันตำบลกลางดง (บ้านปางอโศก) ได้ลงพื้นที่ตรวจร่วมที่สถานีกลางดง สถานีปางอโศก บริเวณก่อสร้างสะพานกลับรถ และบ้านมอหลักหิน

 

- วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่ปรึกษาโครงการ AMWW และผู้รับจ้าง ITD พร้อมด้วยท่านนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก ท่านรองนายก เทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก และผู้อำนวยการกองช่าง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจทางผ่านบริเวณตัวอำเภอมวกเหล็ก เพื่อหารือถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกับทางเทศบาล

 

- วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคุณจเร รุ่งฐานีย ได้เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (งวดที่ 9) ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

สัญญาที่ 3

 

- วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ประชุมประจำเดือนของสัญญาที่ 3 งานอุโมงค์ (ครั้งที่ 5/2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

- วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า ITD-RT จัดการซ้อมแผนฉุกเฉิน (แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน) ของอุโมงค์ที่ 3 ที่บริเวณหน้างานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่ 3 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานราชการและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ อำเภอ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้

 

- วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที ได้จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่ 3 (บริเวณย่านสถานีรถไฟคลองขนานจิตร) ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าหีบฯ หมู่ที่ 2 บ้านท่าหีบ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

- วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยคุณจเร รุ่งฐานีย ได้เป็นประธานการประชุมตรวจการจ้างผู้รับจ้าง สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ (งวดที่ 4) ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

Visitors: 75,435