งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนตุลาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk / Toolbox Talk

 

การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน


ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือประจำเดือน

 

- กิจกรรม Safety Patrol กิจกรรม Safety Audit และประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- การจัดป้ายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆ

 

- คณะกรรมการตรวจแค้มป์และบ้านพักพนักงาน

 

- การจัดพนักงานให้สัญญาณเครื่องจักรขณะทำงาน

 

- กิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561

 

- การติดตั้งป้าย และกั้นขอบเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง Underpass บันไดม้า

 

สัญญาที่ 3

 

อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน

 

- การประชุมและตรวจความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญา 3

 

- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด : นำเสนอแผนงานการระเบิดและแผนฉุกเฉินของอุโมงค์ 1,เอดิทอุโมงค์ 1 และอุโมงค์ 3 ให้ที่ปรึกษาและการรถไฟรับทราบ

 

- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด : ฝึกซ้อมแผนการระเบิด ซ้อมแผนฉุกเฉิน (แผนตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) อุโมงค์ 1 และเอดิทอุโมงค์ 1

 

- อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด

 

- ขั้นตอนการเบิกระเบิดจากคลังยุทธภัณฑ์ วิศวกรควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คลังวัสดุลงชื่อเข้าภายในสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์ระเบิด

 

- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด

 
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด : จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่แปลงระเบิด ขณะทำการอัดระเบิด

 

 

- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด : จัดให้มีการปิดกั้นพื้นที่ทุกจุด ก่อนทำการระเบิด
 

 

- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด : เจ้าที่ความปลอดภัยแจ้งเวลาทำการระเบิด

 

- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด : เจ้าที่ความปลอดภัยแจ้งเวลาทำการระเบิดให้กับนายสถานี และผู้นำชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

 

- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด : ให้สัญญาณก่อนทำการระเบิด

 

- ทำการปิดกั้นพื้นที่ทุกจุด ก่อนทำการระเบิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและคอยให้สัญญาณ

- อพยพเครื่องจักรและบุคคลออกจากพื้นที่ระเบิดเข้าไปอยู่ในจุดปลอดภัย (จุดรวมพล)

 

- เมื่อทำการระเบิดเสร็จสิ้น ทีมเคลียร์ระเบิดทำการตรวจสอบผลการระเบิด (ปลอดภัย) ขอสัญญาณหวอยาว 20 วินาที 1 ครั้ง ทำการเช็คยอดพนักงาน (ครบ) กลับเข้าสู่การทำงานปกติ

 

- ประชุมมาตรการความปลอดภัยฯ หลังการระเบิด
 

 

Visitors: 63,418