งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนกันยายน 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk และ Toolbox Talk

 

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เและครื่องมือประจำเดือน

 

- กิจกรรม Safety Patrol  Safety Audit  และประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

- การจัดป้ายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆ

 

- สุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงาน

 

- การจัดพนักงานให้สัญญาณเครื่องจักรขณะทำงาน

 

- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

 

สัญญาที่ 3

 

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 1/2561 (คปอ.ฝั่งสระบุรี)

 

- ประชุมร่วมความปลอดภัยระหว่างที่ปรึกษาและผู้รับจ้างสัญญาที่ 3

 

- จัดอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 

- จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเบื้องต้น

 

- จัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการระเบิดและแผนฉุกเฉิน (การตอบโต้เหตุเฉิน)

 

- จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การทำ CPR

 

- จัดอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรและรถยนต์แต่ละประเภท และความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร

 

- Safety Talk กฎระเบียบความปลอดภัยและความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2561

 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศตามปัจจัยเสี่ยง

 

- ตรวจวัดแอลกอฮอร์พนักงานควบคุมเครื่องจักร

 

- ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน

 
- จัดให้มีอาสาจราจรคอยให้สัญญานเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เส้นทาง

 

- ตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน

 

- ตรวจความปลอดภัยฯระหว่างที่ปรึกษา และผู้รับจ้างสัญญาที่ 3

Visitors: 63,418