งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนสิงหาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk และ Toolbox Talk

 

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรประจำเดือน

 

- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือประจำเดือน

 

- กิจกรรม Safety Patrol  Safety Audit  และประชุมประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

 

- ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือน

 

- การจัดป้ายและสัญลักษณ์เตือนต่างๆ

 

- เข้าร่วมอบรมความปลอดภัยในงานกั้นถนนโดยเจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

- การจัดพนักงานเฝ้าระวังบริเวณทางผ่านเสมอระดับที่สถานีซับม่วง

 

- อบรมความปลอดภัยในการขับขี่รถ และการใช้ถนนจาก สภอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้กับพนักงานขับรถ (ผู้เข้าอบรมจำนวน 74 คน)

 

- ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ

 

- การจัดห้องพยาบาล ยาเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

 

สัญญาที่ 3

 

ประชุมร่วมด้านความปลอดภัยระหว่างผู้แทนจาก ไอทีดี-อาร์ที และที่ปรึกษา AMWW เมื่อวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมออฟฟิศสนามหินลับ

 

- Safety Talk  กฎระเบียบความปลอดภัยและความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 

- อบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 

- Safety Patrol ตรวจร่วมด้านความปลอดภัยระหว่างผู้แทนจาก ไอทีดี-อาร์ที และที่ปรึกษา AMWW บริเวณหน้างานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณหน้างานฝั่งหินลับ ในวันศุกร์ที่  31 กรกฎาคม 2561 และบริเวณหน้างานฝั่งจันทึก ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2561 

 

- Safety Patrol ตรวจร่วมด้านความปลอดภัยระหว่างผู้แทนจาก ไอทีดี-อาร์ที และที่ปรึกษา AMWW ในวันพุธที่  22 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้างานฝั่งหินลับและผาเสด็จ

 

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์  ป้ายสถิติ  ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย และป้ายกฎระเบียบด้านความปลอดภัยฯ ที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ

 

- ติดป้ายระวังอันตราย และป้ายจราจรต่างๆบนเส้นทางสัญจรตลอดแนวโครงการ

 

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงประจำเดือน

 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำเดือน

 

- จัดทำราวกันตก ทาสีขาวแดงและติดตั้งธงขาวแดงเป็นแนวสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยฯ แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน

 

- จัดทำรั้วล้อมรอบบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า และติดป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง

Visitors: 74,498