กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2561

สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3

 

ประชุมประจำเดือน

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. จัดการประชุมประจำเดือนของทั้งสองสัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 (ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร) ครั้งที่ 9 (9/2561) และสัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์รถไฟ) ครั้งที่ 4 (4/2561) ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการฯ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

 

             

ประชุมตรวจการจ้าง

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมตรวจการจ้างที่ปรึกษา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 (ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร) และสัญญาที่ 3 (งานอุโมงค์รถไฟ) ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ตึกพัสดุ (ตึกแดง) ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

 

สัญญาที่ 3

วันที่ 2 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานโครงการมวกเหล็ก ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW และเจ้าหน้าที่กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที โครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ แห่งที่ 1 (ผาเสด็จ) และแห่งที่ 2 (บ้านหินลับ) ได้จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิดในงานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟและแผนฉุกเฉิน โดยเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่่ที่ 5 คุณสกุล ยะธาตุ และคุณรุ่งฤทัย นาสุทธิ สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก หมู่ที่ 5 เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

 

จากนั้นเวลา 15.30 น. ทีมงานได้นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมซักซ้อมการอพยพพนักงานในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ที่ 1 ผาเสด็จ และอุโมงค์ที่ 2 บ้านหินลับ ตามขั้นตอนที่ได้อบรม เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 


(ภาพการซ้อมอพยพก่อนทำการระเบิดฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่ 2 บ้านหินลับ)

 

 (ภาพการซ้อมอพยพก่อนทำการระเบิดฯ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟที่ 1 ผาเสด็จ)

 

Visitors: 63,418