ความก้าวหน้าโครงการ เดือนตุลาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

 

สัญญาที่ 3

ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 3 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

 

Visitors: 75,437