ความก้าวหน้าโครงการ เดือนสิงหาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

  ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

 

สัญญาที่ 3

 

 ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 3 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

 

 

Visitors: 74,498