งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนกรกฎาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk และการอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

กิจกรรม Safety Patrol และการประชุมด้านความปลอดภัยฯ ประจำสัปดาห์ร่วมกับที่ปรึกษา

- การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และสัญลักษณ์แจ้งเตือน

- การปรับพื้นที่ การติดตั้งราวกันตก และตรวจสอบการติดตั้งนั่งร้านก่อนการใช้งาน

- การติดตั้งสัญลักษณ์แจ้งเตือนบริเวณริมเส้นทางถนนลำเลียง

 

สัญญาที่ 3

 

- ประชุมร่วมความปลอดภัยระหว่างผู้รัจ้าง ITD-RT และบริษัทที่ปรึกษา AMWW ประจำโครงการ เมื่อวันที่  24 และ 31 กรกฎาคม 2561

- การตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา AMWW ประจำโครงการ ตรงพื้นที่ฝั่งหินลับ  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

- Safety Talk เรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยฯ และความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานเป็นประจำตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

- อบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้นในการทำงาน

- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร

- ติดป้ายเตือนอันตราย ป้ายห้าม เกี่ยวกับอันตราย และป้ายจราจรต่างๆ

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย คอยให้การสื่อสาร และสัญญาณในการปฏิบัติงาน

Visitors: 63,418