การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

นำเสนอตารางมาตรการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปทดสอบนิเวศวิทยาทางน้ำ และคุณภาพน้ำผิวดิน

 

 สัญญาที่ 3

 

นำเสนอตารางมาตรการติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

Visitors: 63,419