งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สัญญาที่ 1

 

กิจกรรมอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 

 

กิจกรรม Morning Talk

 

กิจกรรม Tool Box Talk

 

- Look Out Man (ผู้ให้สัญญาณ)

Visitors: 63,418