งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดือนมีนาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

- กิจกรรม Morning Talk

การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

กิจกรรม Safety Patrol ร่วมกับที่ปรึกษา

ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักร

ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

การจัด Look Out Man (ผู้ให้สัญญาณ)

การติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ

- กิจกรรมอบรม 4 ผู้ ได้แก่ ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุม รุ่นที่ 2/2561 จัดขึ้นในวันที่ 26-28 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องอบรม J.2375 โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

Visitors: 63,418