การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สัญญาที่ 1

 

ผู้รับจ้างได้นำเสนอแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) มาให้ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดการติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

  •  คุณภาพน้ำผิวดิน มี 2 สถานี คือคลองมวกเหล็กและคลองอุบากันต์

  •  นิเวศวิทยาทางน้ำ มี 2 สถานี คือคลองมวกเหล็กและคลองอุบากันต์

  •  คุณภาพสภาพอากาศ มี 2 สถานี คือวัดหินลับและวัดสิริสัมพันธ์

  •  เสียง มี 3 สถานี คือวัดมวกเหล็กนอก วัดปางอโศก และวันคีรีวันต์

  •  ความสั่นสะเทีอน มี 3 สถานี คือวัดมวกเหล็กนอก วัดปางอโศก และวัดคีรีวันต์

  •  นิเวศวิทยาทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) การติดตาม 100 เมตรจาก กึ่งกลางรางรถไฟ ตลอดแนวเส้นทางโครงการ

  •  การใช้ที่ดินและเกษตรกรรม การติดตามพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางโครงการ

  •  เศรษฐกิจและสังคม การติมตามแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ

      - กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จำนวน 180 ครัวเรือน

      - กลุ่มที่อยู่อาศัยห่างจากกึ่งกลางรางรถไฟ 500 เมตร จำนวน 200 ครัวเรือน

  การจัดทำรายงาน

  •  เสนอรายงานประจำเดือนเสนอเจ้าของงานและที่ปรึกษา

Visitors: 74,498