กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สัญญาที่ 1

 

การเข้าพบนายอำเภอมวกเหล็ก 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00-10:30 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และได้แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเวนคืนที่ดิน สำหรับกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดินในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กและอำเภอแก่งคอย พร้อมทั้งเชิญนายอำเภอมวกเหล็กร่วมการประชุมดังกล่าว 

การประชุมชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดการเวนคืน 

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการเวนคืนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้านการเวนคืนที่ดินในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กและอำเภอแก่งคอยเข้าร่วมการประชุม รวม 92 คน

Visitors: 63,425