กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2561

สัญญาที่ 1

 

การประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีการประชุมประจำเดือน (Monthly Meeting) ร่วมกันระหว่างผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างก่อสร้าง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

 การจัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเวนคืน

จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเวนคืน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ณ หอประชุมมหาดไทย 100 ปี ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 156 คน กลุ่มที่ 2: วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 111 คน

กลุ่มที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 192 คน โดยมีภาพบรรยากาศการประชุมดังนี้ 

เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างก่อสร้าง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลเมืองทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

Visitors: 63,418