ขั้นตอนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

หน่วยงานของรัฐจะดำเนินการขอออก พ.ร.บ. รายที่กรรมสิทธิ์ยังไม่ตกเป็นของรัฐรวมทั้งรายที่ได้วางเงินไว้ต่อศาลหรือ
วางเงินไว้ต่อสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ ผู้ใดขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกิจการที่จะต้อง

มีการเวนคืนตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Visitors: 75,430