วิธีการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์

ดำเนินการได้ 3 วิธี คือ

1. โดยวิธีจัดซื้อ

    1.1 จัดซื้อโดยวิธีปรองดองซื้อขายทรัพย์สินกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ฎ. การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดิน โดยหลักการแล้วจะดำเนินการขอออก พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนทุกโครงการ แต่ในระหว่างที่ ดำเนินการขอออก พ.ร.ฎ. ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. จะประกาศใช้บังคับประมาณ ๘-๑๐ เดือน 
ในช่วงเวลานี้ก็จะดำเนินการโดยวิธีปรองดองไปก่อน เพื่อเป็นการลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ถูกเวนคืนและทำให้
สามารถได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินได้รวดเร็วขึ้น

    1.2 โดยวิธีการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

2. โดยการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งจะระบุท้องที่ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดและความกว้าง ของเขต พ.ร.ฎ.

     2.1 การปิดประกาศ พ.ร.ฎ. จะปิดประกาศไว้ตามสถานที่ ดังนี้

           2.1.1 ที่ทำการเจ้าหน้าที่

           2.1.2 ศาลากลางจังหวัด

           2.1.3 ที่ว่าการอำเภอ/เขต หรือกิ่งอำเภอ

           2.1.4 ที่ทำการตำบล/แขวง

           2.1.5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

           2.1.6 สำนักงานที่ดินจังหวัด

           2.1.7 ที่ทำการที่ดินอำเภอ

3. โดยการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (พ.ร.บ.) เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ

 

***หมายเหตุ โครงการนี้ได้ใช้วิธีที่ 2 ในการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน***

Visitors: 73,153