ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโครงการ

  • ลดระยะเวลาการเดินทางและขนส่งในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟเพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้ามากขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ
  • การปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟตลอดแนวเส้นทางโครงการ จะช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดตัดทางรถไฟ
  • ช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่
  • เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่โครงการกับระดับภูมิภาค และต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors: 73,153