ขอบเขตของงาน

สัญญาที่ 1 : การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (กม.134+250-กม.198+200)

ผู้รับจ้าง :                 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สัญญาจ้างเลขที่ :      กส.14/ทค./2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง :    1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุด 31 มกราคม 2565 (48 เดือน)

ค่าก่อสร้าง :              7,560 ล้านบาท

ขอบเขตงานก่อสร้างโดยสรุป :

 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะทางรวมประมาณ 58 กม. แบ่งเป็นรถไฟทางคู่ระดับพื้น ระยะทางประมาณ 53 กม. และรถไฟทางคู่ยกระดับ ระยะทางประมาณ 5 กม. 
 2. สะพานรถไฟ จำนวน 21 แห่ง
 3. สะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) 1 แห่ง
 4. สะพานกลับรถรูปตัวยู (U-Turn) 6 แห่ง
 5. ท่อลอดเหลี่ยมใต้ทางรถไฟ (Box Culvert) 2 แห่ง
 6. ถนนยกระดับเพื่อเปลี่ยนเส้นทาง (Interchange) 1 แห่ง
 7. สถานีรถไฟ 7 สถานี แบ่งเป็นการปรับปรุงสถานีเดิม 3 สถานี ก่อสร้างสถานีใหม่ระดับพื้น 3 สถานี และสถานีใหม่ยกระดับ 1 สถานี
 8. งานโยธาและอื่นๆ เช่น งานระบบระบายน้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว
 9. งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge)

  

สัญญาที่ 2 : การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ (กม.199+600-กม.268+136)

อยู่ระหว่างการปรับแบบการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณ กันยายน 2562

ระยะเวลาก่อสร้าง :      42 เดือน

ขอบเขตงานก่อสร้างโดยสรุป :

 1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร
 2. สะพานรถไฟ 46 แห่ง
 3. สะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) 10 แห่ง
 4. สะพานกลับรถรูปตัวยู (U-Turn) 18 แห่ง
 5. ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) 1 แห่ง
 6. ถนนยกระดับเพื่อเปลี่ยนเส้นทาง (Interchange) 1 แห่ง
 7. สถานีรถไฟ 12 สถานี แบ่งเป็นการปรับปรุงสถานีเดิม 6 สถานี และก่อสร้างสถานีใหม่ระดับพื้น 6 สถานี
 8. ลานกองเก็บและขนถ่ายตู้สินค้า 1 แห่ง ที่บริเวณสถานีกุดจิก
 9. ศูนย์กลางควบคุมการเดินรถ ที่สถานีนครราชสีมา
 10. งานโยธาและอื่นๆ  เช่น งานระบบระบายน้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว
 11. งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge)

 

สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างอุโมงค์

ผู้รับจ้าง :                 กิจการร่วมค้า ไอทีดี-อาร์ที

สัญญาจ้างเลขที่ :      กส.15/ทค./2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาก่อสร้าง :    42 เดือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้าง

ค่าก่อสร้าง :              9,290 ล้านบาท

ขอบเขตงานก่อสร้างโดยสรุป :

 1. อุโมงค์ที่ 1 (กม.136+000-กม.141+850) ระยะทาง 5.850 กม.
 2. อุโมงค์ที่ 2 (กม.144+400-กม.145+050) ระยะทาง 650 ม.
 3. อุโมงค์ที่ 3 (กม.198+200-กม.199+600) ระยะทาง 1.400 กม.
 4. งานโยธาอื่นๆ เช่น งานระบบระบายน้ำ งานสะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว
 5. งานระบบรางเป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge)

  

สัญญาที่ 4 : งานระบบอาณัติสัญญาณ

อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

Visitors: 75,435