ความเป็นมาของโครงการ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความถี่ของการเดินรถสูงและต้องเสียเวลารอการสับหลีกเป็นระยะเวลานาน โดยต่อมา โครงการฯ ยังได้รับการบรรจุไว้ในแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557

 

ต่อมากระทรวงคมนาคมได้เสนอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง ที่ให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟเดิมช่วงที่มีปัญหาความคับคั่งของการเดินรถ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและสำหรับขบวนรถไฟท้องถิ่น โดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็น 1 ใน 5 เส้นทางรถไฟที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 รับทราบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2559 เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบด้วยโครงการ 20 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,796,385.77 ล้านบาท

 

เพื่อให้การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นไปตามกรอบกำหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างทางรถไฟช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ และการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟ รวมถึงการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ 

 

Visitors: 74,498