ความก้าวหน้าโครงการ เดือนกรกฎาคม 2561

สัญญาที่ 1

 

 ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

 

สัญญาที่ 3

 ความก้าวหน้าโครงการสัญญา 3 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เริ่มดำเนินงานตามสัญญาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561) สรุปได้ดังนี้Visitors: 73,154